ஒரு துணை தனது காலுறைகளை கிழித்து, ஆடம்பரமான முதலாளியை ஒரு பெரிய ஆண்குறியால் முத்தமிட்டார்.

ஒரு துணை தனது காலுறைகளை கிழித்து, ஆடம்பரமான முதலாளியை ஒரு பெரிய ஆண்குறியால் முத்தமிட்டார். ஒரு துணை தனது காலுறைகளை கிழித்து, ஆடம்பரமான முதலாளியை ஒரு பெரிய ஆண்குறியால் முத்தமிட்டார்.
04:07
14209
2023-05-03 13:11:06

குறிச்சொற்கள்: